Lokalna skupnost

Krajevna skupnost

Za zadovoljevanje posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne in vaške skupnosti. Krajevna skupnost ni oseba javnega prava.

Temelj za obstoj in delovanje Krajevnih skupnosti je Statut občine Šenčur. 

Krajevnih skupnosti na območju občine Šenčur je devet. Mednje sodi tudi Krajevna skupnost Trboje-Žerjavka, ki zajema naselji Trboje in Žerjavka.

Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

 • daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne

         infrastrukture na svojem območju,

 • sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje

        pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,

 • daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi

        sanaciji,

 • daje predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje

        sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodeluje,

 • daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in

        izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),

 • sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov,

        ki obravnavajo območje njene skupnosti,

 • oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih

        posreduje pristojnemu organu občine,

 • seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na

        področju urejanja prostora in varstva okolja,

 • organizira in sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
 • spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po

        potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,

 • občinskemu svetu daje mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.
 • daje predloge in sodeluje pri urejanju drugih javnih zadev namenjenih za potrebe

        krajevnega prebivalstva.

Predsednik Krajevne skupnosti Trboje

Predsednika izvolijo člani sveta izmed sebe. Predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet krajevne skupnosti. Svet krajevne skupnosti sklicuje po potrebi.

Člani Sveta KS Trboje-Žerjavka

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna.

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet lahko tudi:

 • obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne oziroma

        vaške skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikujejo svoja stališča,

 • daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine.